ศ21101 ศิลปะ 1 (1.0 นก.) ชั้น ม.1
ปฐมนิเทศก่อนเรียน (คำชี้แจง)
ดูคำชี้แจง คลิก
คำอธิบายรายวิชา น้ำหนักคะแนน การวัดและประเมินผล
หน่วยที่ 1 องค์ประกอบทัศนธาตุ (12 ชม.)
ก. แบบทดสอบก่อนเรียน

ใบความรู้ที่ 1.1 จุดสร้างสีสรรค์

 ใบงานที่ 1.1

ใบความรู้ที่ 1.2 เส้นสายลายสวย

 ใบงานที่ 1.2

ใบความรู้ที่ 1.3 รูปร่าง รูปทรง

 ใบงานที่ 1.3

ใบความรู้ที่ 1.4 ทฤษฏีสี

 ใบงานที่ 1.4

ใบความรู้ที่ 1.5 พื้นผิว

 ใบงานที่ 1.5
ข. แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยที่ 2 การออกแบบทัศนศิลป์ (6 ชม.)
ก. แบบทดสอบก่อนเรียน  
 ใบความรู้ ที่ 2.1 การออบแบบทัศนศิลป์
 ใบงานที่ 2.1
 ใบงานที่ 2.2
 ใบงานที่ 2.3
ข. แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยที่ 3 ทัศนียยภาพ (6 ชม.)
ก. แบบทดสอบก่อนเรียน
 ใบความรู้ ที่ 3.1
  pdf       ppt.
   
 
ข. แบบทดสอบหลังเรียน