รายวิชา ง31102 ชั้น ม.4
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนปทุมพิทยาคม
การดำรงชีวิตและการอาชีพ 2 (0.5 นก.)
หน่วยที่ 2 การแต่งตัวให้ดูดี
 
ก. แบบทดสอบก่อนเรียน
-ใบความรู้ที่ 2.1 ทักษะในการเลือกเสื้อผ้า
-ใบงานที่ 2.1.1
-ใบความรู้ที่ 2.2 หลักการเลือกใช้เครื่องแต่งกาย
-ใบงานที่ 2.2.1
-ใบความรู้ที่ 2.3 การเลือกซื้อเสื้อผ้า
-ใบงานที่ 2.3.1
ข. แบบทดสอบหลังเรียน