:: อัตลักษณ์โรงเรียน ::      ยิ้ม ไหว้ มีน้ำใจ ใฝ่เรียนรู้          ยิ้ม ไหว้ มีน้ำใจ ใฝ่เรียนรู้           ยิ้มไหว้ มีน้ำใจ ใฝ่เรียนรู้
สวัสดีครับ.....วันนี้เป็นวัน จันทร์ ที่ 30 เดือน มีนาคม ปี พ.ศ. 2558 เวลา 23 นาฬิกา 09 นาที 09 วินาที
คําขวัญวันครู 2558
"เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธาพระคุณ"

:: เข้าสู่ระบบ ::
(ใช้สำหรับผู้ที่ต้องการดูผลการเรียน)

Username : *
Password : *

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

 
:: ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 57 ::
:: ข้อมูลทั่วไป ::
ประวัติโรงเรียน ข้อมูลเบื้องต้น (แผ่นพับ)
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ ปรัชญา คำขวััญ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์
วิสัยทัศน์ แผนที่ตั้งโรงเรียนปทุมพิทยาคม
ผังบริเวณโรงเรียน  ผังบริเวณโรงเรียน
แผนผังองค์การ ผังแสดงการใช้สอยอาคารต่าง ๆ
จำนวนนักเรียน แผนที่เทศบาลนครอุบลราชธานี
บุคลากร บุคลากร      
แผนผังองค์การ ผังองค์กร ปี 2557
แผนผังองค์การ หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ
แผนผังองค์การ หมายเลขโทรศัพท์ครู 2557
จำนวนนักเรียน เขตพื้นที่บริการ ปี 2557
วิสัยทัศน์ แผนงาน/โครงการ ปี 2557
จำนวนนักเรียน ผลการทดสอบระดับชาติ 2554-56
จำนวนนักเรียน ระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน
จำนวนนักเรียน จำนวนอาคารเรียน
จำนวนนักเรียน จำนวนห้องปฏิบัติการ
จำนวนนักเรียน จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์
จำนวนนักเรียน จำนวนยานพาหนะ
จำนวนนักเรียน นักเรียน ม.6 ศึกษาต่อ 2555
จำนวนนักเรียน นักเรียน ม.6 ศึกษาต่อ 2556
จำนวนนักเรียน ผลงานที่ผ่านมาปีการศึกษา 2555
จำนวนนักเรียน ผลงานที่ผ่านมาปีการศึกษา 2556
จำนวนนักเรียน ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
::ข้อมูล ระยะที่ 1 (10 มิ.ย.57)::
แผนผังองค์การ คาบสอนเฉลี่ยครู 1/2557
แผนผังองค์การ จำนวนนักเรียนย้อนหลัง
วุฒิการศึกษาครู จำนวนครูและบุคลากร 10 มิ.ย. 57
วุฒิการศึกษาครู รายชื่อครูกลุ่มสาระู 10 มิ.ย. 57 (มีรูป)
จำนวนนักเรียน รายชื่อครูที่ปรึกษา 1/2557
จำนวนครู ครูเกษียณอายุ ปี 2556-2577
จำนวนครู ครูใหม่ปีการศึกษา 1/2557
จำนวนนักเรียน รายชื่อนักการภารโรง ปี 2557 (มีรูป)
จำนวนนักเรียน รายชื่อครูและูบุคลากรทั้งหมด 1/2557
ชั่วโมงสอนครู อายุครูและอายุราชการเฉลี่ย 1/2557
วุฒิการศึกษาครู ข้อมูลการศึกษาครู 1/2557
วุฒิการศึกษาครู วุฒิทางลูกเสือครู 1/2557
วุฒิการศึกษาครู กิจกรรมลูกเสือ 1/2557
วุฒิการศึกษาครู รายชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ 1/2557
วุฒิการศึกษาครู คณะสี และครูเวรประจำวัน 1/2557
วุฒิการศึกษาครู สรุปผลการตรวจตานักเรียน 1/2557
วุฒิการศึกษาครู สรุปผลการตรวจหูนักเรียน 1/2557
วุฒิการศึกษาครู สรุปการเจริญเติบโตนักเรียน ม.1-3
วุฒิการศึกษาครู สรุปการเจริญเติบโตนักเรียน ม.4-6
:: ข้อมูล ระยะที่ 2 (10 พ.ย. 57)::
จำนวนครู อัตรากำลัง 2/2557
จำนวนครู ครู ใหม่ ปีการศึกษาี 2557
แผนผังองค์การ จำนวนนักเรียนรายห้อง 10 พ.ย. 57
วุฒิการศึกษาครู จำนวนครูและบุคลากร 10 พ.ย. 57
วุฒิการศึกษาครู รายชื่อครูกลุ่มสาระู 10ิ พ.ย. 57 (มีรูป)
จำนวนนักเรียน รายชื่อบุคลากรทางการศึกษา ปี 2/2557
จำนวนนักเรียน รายชื่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 1/2557
จำนวนนักเรียน รายชื่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 2/2557
จำนวนนักเรียน รายชื่อนักการภารโรง ปี 2/2557 (มีรูป)
จำนวนนักเรียน จำนวนนักเรียนออกกลางคัน 2/2557
จำนวนนักเรียน จำนวนนักเรียนย้ายเ้ข้า 2/2557
จำนวนนักเรียน จำนวนนักเรียนย้ายออก 2/2557
จำนวนนักเรียน รายชื่อครูที่ปรึกษา 2/2557
วุฒิการศึกษาครู คณะสี ปีการศึกษา 2/2557
:: ข้อมูล ระยะที่ 3 (31 มี.ค. 58)::
จำนวนนักเรียน จำนวนนักเรียนวันสิ้นปีการศึกษา 2557
จำนวนนักเรียน จำนวนนักเรียนออกกลางคัน
จำนวนนักเรียน จำนวนนักเรียนย้ายเ้ข้า
จำนวนนักเรียน จำนวนนักเรียนย้ายออก
จำนวนนักเรียน จำนวนนักเรียน ชั้น ม.3 ศึกษาต่อ
จำนวนนักเรียน จำนวนนักเรียน ชั้น ม.6 ศึกษาต่อ
      -ม.อุบลราชธานี เขตพื้นที่บริการ
      -ม.พะเยา รับตรง 10%
จำนวนนักเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเีรียนปีการศึกษา 2557
จำนวนนักเรียน ผลสอบ o-net ม.3 ปี 2556
::นักศึกษาฝึกประสบการณ์::
เทอม 1/2557
::นักศึกษาฝึกประสบการณ์::
เทอม 2/2557
สำหรับเจ้าหน้าที่
รหัสโรงเรียน
e-MES
FEA
DATA CENTER -2/2554
DATA CENTER -1/2555
DATA CENTER -2/2555
DATA CENTER -1/2556
DATA CENTER -2/2557
สทศ.
คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกทีนี่
แผนผังสถานที่สอบ คลิกที่นี่
รายชื่อกรรมการ กำกับห้องสอบ คลิกที่นี่
ตารางสอบจัดห้องเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   
วันที่ 
5 เมษายน 2558

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   
วันที่  29 มีนาคม 2558

09.00 น.-10.00 น.

1. คณิตศาสตร์

09.00 น.-10.00 น.

1. คณิตศาสตร์

10.00 น.-11.00 น.

2. ภาษาไทย

10.00 น.-11.00 น.

2. ภาษาไทย

11.00 น.-12.00 น.

3. ภาษาอังกฤษ

11.00 น.-12.00 น.

3. ภาษาอังกฤษ

12.00 น.-13.00 น.

พักรับประทานอาหาร

12.00 น.-13.00 น.

พักรับประทานอาหาร

13.00 น.-14.00 น.

4. วิทยาศาสตร์

13.00 น.-14.00 น.

4. วิทยาศาสตร์

14.00 น.-15.00 น.

5. สังคมศึกษา

14.00 น.-15.00 น.

5. สังคมศึกษา

สรุปผลการรับนักเรียน วันที่ 20-24 มีนาคม 2558
ชั้น
ในเขตพื้นที่บริการ
นอกเขตพื้นที่บริการ
รวม
ม.1
56
105
161
ชั้น
ม.3 โรงเรียนเดิม
ม.3 โรงเรียนอื่นๆ
รวม
ม.4
111
40
151
 ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 
ณ จังหวัดสกลนคร  ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 
ณ จังหวัดนครพนม-มุกดาหาร  ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ประจำปีการศึกษา 2555 
ณ จังหวัดชัยภูมิ  ระหว่าง วันที่ 28 พ.ย.-9 ธ.ค. 2555

ตารางเรียน ปีการศึกษา 2/2557
ม.1  ม.2  ม.3  ม.4  ม.5  ม.6

ปฏิทินปฎิบัติิงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
ตารางสอน ปีการศึกษา 1/2557
ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษาฯ  สุขศึกษาฯ
การงานอาชีพฯ  ภาษาต่างประเทศ  กิจกรรมแนะแนว
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557 ระหว่างวันที่ 22-26 กันยายน 2557
ม.1   ม.2    ม.3     ม.4     ม.5     ม.6

ตารางเรียน ปีการศึกษา 1/2557
ม.1  ม.2  ม.3  ม.4  ม.5  ม.6

ปฏิทินปฎิบัติิงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ที่นี่
ภาพการดำเนินการก่อสร้างหอประชุมใหม่
คลิ๊กดูภาพกิจกรรม
คลิ๊กดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
:: หนังสือราชการจาก สพฐ.::
 
กีฬารักบี้ฟุตบอล
กล้าแผ่นดิน งานแนะแนว
งานประกันคุณภาพภายใน ชมรมคอมพิวเตอร์
::งานประกันคุณภาพ::
::องค์กรภายในโรงเรียน::
ผลการประเมินภายนอก ผลการประเมินภายนอก รอบที่ 1-2(2546,2550) แผนผังองค์การ คณะกรรมการสถานศึกษา
ผลการประเมินภายนอก รายงานประกันคุณภาพภายใน (SAR) ปี 2554 แผนผังองค์การ คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
แผนผังองค์การ ชมรมครูและผู้ปกครอง
แผนผังองค์การ สมาคมศิษย์เก่า
แผนผังองค์การ คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2553
แผนผังองค์การ คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2554
แผนผังองค์การ คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2555
 -บทที่ 3 ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ต่อ) แผนผังองค์การ คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2556
แผนผังองค์การ คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2557
ผลการประเมินภายนอก ผลการประเมินคุณภาพ รอบ 3 จาก สมศ.  
   
:: ผลสัมฤทธิ์ และ o-net::
:: อื่น ๆ ::
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลสอบ o-net ม.3 และ ม.6 ปี 51-55 แผนผังองค์การ ภาระงานสอนข้าราชการครู
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปี 2554 แผนผังองค์การ การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
  แผนผังองค์การ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  แผนผังองค์การ จรรยาบรรณวิชาชีพครู
  แผนผังองค์การ  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 6 เดือน 6 คุณภาพ
  แผนผังองค์การ วิสัยทัศน์ สพม.29
  แผนผังองค์การ กลยุทธ์ สมพ.29
  จำนวนครู ครู Master Teacher ปี 2553
   จำนวนครู ประกาศกระทรวงเรื่อง การใช้ผลทดสอบ o-net
   จำนวนครู ข้อตกลงเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (MOU)
   จำนวนครู พรบ.การศึกษาภาคบังคับพ.ศ. 2545
:: คำสั่ง-ประกาศ โรงเรียนปทุมพิทยาคม ปีการศึกษา 2555-2558::
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คำสั่ง ที่ 82/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คำัสั่ง ที่ 122/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการครูรับผิดชอบการปฏิบัติงาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คำสั่ง ที่ 123/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ปีการศึกษา 2555
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คำสั่ง ที่ 142/2555 เรื่อง แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ปีการศึกษา 2555
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คำสั่ง ที่ 104/2556 เรื่อง แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2556
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คำสั่ง ที่ 108/2556 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการครูรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2556
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คำสั่ง ที่ 107/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ปีการศึกษา 2556
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คำสั่ง แต่งตั้งครูชายรักษาการณ์ครูเวรกลางคืน ประจำเดือน เม.ย.- มิ.ย. 58
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คำสั่ง แต่งตั้งครูสตรีรักษาการณ์ครูเวรในวันหยุด ประจำเดือน เม.ย.-มิ.ย. 58
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คำสั่ง แต่งตั้งกรรมการควบคุมคณะสี ปีการศึกษา 2557
 
คนทำดีวันนี้

เด็กหญิง ดมิสา อินทร์มณี นักเรียนชั้น ม1/4 ได้เก็บสิ่งของได้จำนวนหนึ่ง แล้วนำไปแจ้งครูเพื่อตามหาเจ้าของ จนในที่สุดก็เจอเจ้าของชื่อเด็กชาย อภิสิทธิ์ เด็กหญิง ดมิสา อินทร์มณี เป็นฅนดีของโรงเรียนปทุมพิทยาคม

Get free code service
ผู้บริหารโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
รองผู้อำนวยการ
ติดต่อเรา
ผอ.สำเร็จ ธงศรี
087-4515803
รองประสิทธิ์ กาญจนสุนทร
081-3605634
รองวิเชียร พลพวก
081-8797183
รองสุพรรณี สุภาพรม
081-3892631
::Link หน่วยงาน ::
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
::Social Network::
::Link สถานศึกษา::
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
:: มุมบันเทิง ::
สถานีโทรทัศน์
:: Link บริการ ::
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์มติชน
รายงานสดผลฟุตบอล
:: Link การศึกษา ::
หอมรดกไทย
แนะแนวการศึกษา
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
สกูลไทยแลนด์
สคูลเน็ต

สถิติเว็บไซต์ www.pathumpit.ac.th