:: อัตลักษณ์โรงเรียน ::      ยิ้ม ไหว้ มีน้ำใจ ใฝ่เรียนรู้          ยิ้ม ไหว้ มีน้ำใจ ใฝ่เรียนรู้           ยิ้มไหว้ มีน้ำใจ ใฝ่เรียนรู้
สวัสดีครับ.....วันนี้เป็นวัน อาทิตย์ ที่ 23 เดือน พฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2557 เวลา 16 นาฬิกา 23 นาที 47 วินาที

:: เข้าสู่ระบบ ::
(ใช้สำหรับผู้ที่ต้องการดูผลการเรียน)

Username : *
Password : *

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

 
:: ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 57 ::
:: ข้อมูลทั่วไป ::
ประวัติโรงเรียน ข้อมูลเบื้องต้น (แผ่นพับ)
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ ปรัชญา คำขวััญ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์
วิสัยทัศน์ แผนที่ตั้งโรงเรียนปทุมพิทยาคม
ผังบริเวณโรงเรียน  ผังบริเวณโรงเรียน
แผนผังองค์การ ผังแสดงการใช้สอยอาคารต่าง ๆ
จำนวนนักเรียน แผนที่เทศบาลนครอุบลราชธานี
บุคลากร บุคลากร      
แผนผังองค์การ ผังองค์กร ปี 2557
แผนผังองค์การ หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ
แผนผังองค์การ หมายเลขโทรศัพท์ครู 2557
จำนวนนักเรียน เขตพื้นที่บริการ ปี 2557
วิสัยทัศน์ แผนงาน/โครงการ ปี 2557
จำนวนนักเรียน ผลการทดสอบระดับชาติ 2554-56
จำนวนนักเรียน ระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน
จำนวนนักเรียน จำนวนอาคารเรียน
จำนวนนักเรียน จำนวนห้องปฏิบัติการ
จำนวนนักเรียน จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์
จำนวนนักเรียน จำนวนยานพาหนะ
จำนวนนักเรียน นักเรียน ม.6 ศึกษาต่อ 2555
จำนวนนักเรียน นักเรียน ม.6 ศึกษาต่อ 2556
จำนวนนักเรียน ผลงานที่ผ่านมาปีการศึกษา 2555
จำนวนนักเรียน ผลงานที่ผ่านมาปีการศึกษา 2556
::ข้อมูล ระยะที่ 1 (10 มิ.ย.57)::
แผนผังองค์การ คาบสอนเฉลี่ยครู 1/2557
แผนผังองค์การ จำนวนนักเรียนย้อนหลัง
วุฒิการศึกษาครู จำนวนครูและบุคลากร 10 มิ.ย. 57
วุฒิการศึกษาครู รายชื่อครูกลุ่มสาระู 10 มิ.ย. 57 (มีรูป)
จำนวนนักเรียน รายชื่อครูที่ปรึกษา 1/2557
จำนวนครู ครูเกษียณอายุ ปี 2556-2577
จำนวนครู ครูใหม่ปีการศึกษา 1/2557
จำนวนนักเรียน รายชื่อนักการภารโรง ปี 2557 (มีรูป)
จำนวนนักเรียน รายชื่อครูและูบุคลากรทั้งหมด 1/2557
ชั่วโมงสอนครู อายุครูและอายุราชการเฉลี่ย 1/2557
วุฒิการศึกษาครู ข้อมูลการศึกษาครู 1/2557
วุฒิการศึกษาครู วุฒิทางลูกเสือครู 1/2557
วุฒิการศึกษาครู กิจกรรมลูกเสือ 1/2557
วุฒิการศึกษาครู รายชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ 1/2557
วุฒิการศึกษาครู คณะสี และครูเวรประจำวัน 1/2557
วุฒิการศึกษาครู สรุปผลการตรวจตานักเรียน 1/2557
วุฒิการศึกษาครู สรุปผลการตรวจหูนักเรียน 1/2557
วุฒิการศึกษาครู สรุปการเจริญเติบโตนักเรียน ม.1-3
วุฒิการศึกษาครู สรุปการเจริญเติบโตนักเรียน ม.4-6
:: ข้อมูล ระยะที่ 2 (10 พ.ย. 57)::
จำนวนครู อัตรากำลัง 2/2557
จำนวนครู ครู ใหม่ ปีการศึกษาี 2557
แผนผังองค์การ จำนวนนักเรียนรายห้อง 10 พ.ย. 57
วุฒิการศึกษาครู จำนวนครูและบุคลากร 10 พ.ย. 57
วุฒิการศึกษาครู รายชื่อครูกลุ่มสาระู 10ิ พ.ย. 57 (มีรูป)
จำนวนนักเรียน รายชื่อบุคลากรทางการศึกษา ปี 2/2557
จำนวนนักเรียน รายชื่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 2/2557
จำนวนนักเรียน รายชื่อนักการภารโรง ปี 2/2557 (มีรูป)
จำนวนนักเรียน จำนวนนักเรียนออกกลางคัน 2/2557
จำนวนนักเรียน จำนวนนักเรียนย้ายเ้ข้า 2/2557
จำนวนนักเรียน จำนวนนักเรียนย้ายออก 2/2557
จำนวนนักเรียน รายชื่อครูที่ปรึกษา 2/2557
วุฒิการศึกษาครู คณะสี ปีการศึกษา 2/2557
:: ข้อมูล ระยะที่ 3 (31 มี.ค. 58)::
จำนวนนักเรียน จำนวนนักเรียนวันสิ้นปีการศึกษา 2557
จำนวนนักเรียน จำนวนนักเรียนออกกลางคัน
จำนวนนักเรียน จำนวนนักเรียนย้ายเ้ข้า
จำนวนนักเรียน จำนวนนักเรียนย้ายออก
จำนวนนักเรียน จำนวนนักเรียน ชั้น ม.3 ศึกษาต่อ
จำนวนนักเรียน จำนวนนักเรียน ชั้น ม.6 ศึกษาต่อ
จำนวนนักเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเีรียนปีการศึกษา 2557
จำนวนนักเรียน ผลสอบ o-net ม.3 ปี 2556
::นักศึกษาฝึกประสบการณ์::
สำหรับเจ้าหน้าที่
รหัสโรงเรียน
e-MES
FEA
DATA CENTER -2/2554
DATA CENTER -1/2555
DATA CENTER -2/2555
DATA CENTER -1/2556
DATA CENTER -2/2557
สทศ.
โปรแกรมการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่างวันที่ 25 พ.ย.57-19ธ.ค.57
football         futsal
ด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  หลักสูตรปกติ  โดยวิธีพิเศษ  (โครงการช้างเผือก)  ประจำปีการศึกษา  2558  เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน  ในการนี้  คณะฯ  จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์การรับเข้าศึกษาในโครงการดังกล่าวฯ  ให้นักเรียนที่สนใจสมัครเข้าเรียนทราบ  รายละเอียดดังประกาศรับสมัครที่แนบมาพร้อมนี้  ทั้งนี้  หากท่านต้องการทราบรายละเอียดอื่นใดเพิ่มเติม  สามารถสอบถามได้ที่  นางสาวฉัตรฤดี  ประทุมไชย  โทรศัพท์  043-362046 ต่อ  44210  /  081-5745933  โทรสาร  043-362047  อีเมลล์  Pchatrudee@kku.ac.th. อ่านระเบียบการ คลิกที่นี่

ตารางเรียน ปีการศึกษา 2/2557
ม.1  ม.2  ม.3  ม.4  ม.5  ม.6

ปฏิทินปฎิบัติิงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
ตารางสอน ปีการศึกษา 1/2557
ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษาฯ  สุขศึกษาฯ
การงานอาชีพฯ  ภาษาต่างประเทศ  กิจกรรมแนะแนว
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557 ระหว่างวันที่ 22-26 กันยายน 2557
ม.1   ม.2    ม.3     ม.4     ม.5     ม.6

ตารางเรียน ปีการศึกษา 1/2557
ม.1  ม.2  ม.3  ม.4  ม.5  ม.6

ปฏิทินปฎิบัติิงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ที่นี่
 
คลิ๊กดูภาพกิจกรรม
:: หนังสือราชการจาก สพฐ.::
คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกทีนี่
กีฬารักบี้ฟุตบอล
กล้าแผ่นดิน งานแนะแนว
งานประกันคุณภาพภายใน ชมรมคอมพิวเตอร์
::งานประกันคุณภาพ::
::องค์กรภายในโรงเรียน::
ผลการประเมินภายนอก ผลการประเมินภายนอก รอบที่ 1-2(2546,2550) แผนผังองค์การ คณะกรรมการสถานศึกษา
ผลการประเมินภายนอก รายงานประกันคุณภาพภายใน (SAR) ปี 2554 แผนผังองค์การ คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
แผนผังองค์การ ชมรมครูและผู้ปกครอง
แผนผังองค์การ สมาคมศิษย์เก่า
แผนผังองค์การ คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2553
แผนผังองค์การ คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2554
แผนผังองค์การ คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2555
 -บทที่ 3 ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ต่อ) แผนผังองค์การ คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2556
แผนผังองค์การ คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2557
ผลการประเมินภายนอก ผลการประเมินคุณภาพ รอบ 3 จาก สมศ.  
   
:: ผลสัมฤทธิ์ และ o-net::
:: อื่น ๆ ::
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลสอบ o-net ม.3 และ ม.6 ปี 51-55 แผนผังองค์การ ภาระงานสอนข้าราชการครู
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปี 2554 แผนผังองค์การ การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
  แผนผังองค์การ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  แผนผังองค์การ จรรยาบรรณวิชาชีพครู
  แผนผังองค์การ  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 6 เดือน 6 คุณภาพ
  แผนผังองค์การ วิสัยทัศน์ สพม.29
  แผนผังองค์การ กลยุทธ์ สมพ.29
  จำนวนครู ครู Master Teacher ปี 2553
   จำนวนครู ประกาศกระทรวงเรื่อง การใช้ผลทดสอบ o-net
   จำนวนครู ข้อตกลงเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (MOU)
   จำนวนครู พรบ.การศึกษาภาคบังคับพ.ศ. 2545
:: คำสั่ง-ประกาศ โรงเรียนปทุมพิทยาคม ปีการศึกษา 2555-2557::
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คำสั่ง ที่ 82/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คำัสั่ง ที่ 122/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการครูรับผิดชอบการปฏิบัติงาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คำสั่ง ที่ 123/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ปีการศึกษา 2555
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คำสั่ง ที่ 142/2555 เรื่อง แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ปีการศึกษา 2555
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คำสั่ง ที่ 104/2556 เรื่อง แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2556
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คำสั่ง ที่ 108/2556 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการครูรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2556
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คำสั่ง ที่ 107/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ปีการศึกษา 2556
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คำสั่ง แต่งตั้งครูชายรักษาการณ์ครูเวรกลางคืน ประจำเดือน ต.ค.-พ.ย.-ธ.ค. 57
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คำสั่ง แต่งตั้งครูสตรีรักษาการณ์ครูเวรในวันหยุด ประจำเดือน ต.ค.-พ.ย.-ธ.ค. 57
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คำสั่ง แต่งตั้งกรรมการควบคุมคณะสี ปีการศึกษา 2557
 

Get free code service
ผู้บริหารโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
รองผู้อำนวยการ
ติดต่อเรา
ผอ.สำเร็จ ธงศรี
087-4515803
รองประสิทธิ์ กาญจนสุนทร
081-3605634
รองวิเชียร พลพวก
081-8797183
รองสุพรรณี สุภาพรม
081-3892631
::Link หน่วยงาน ::
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
::Social Network::
::Link สถานศึกษา::
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
:: มุมบันเทิง ::
สถานีโทรทัศน์
:: Link บริการ ::
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์มติชน
รายงานสดผลฟุตบอล
:: Link การศึกษา ::
หอมรดกไทย
แนะแนวการศึกษา
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
สกูลไทยแลนด์
สคูลเน็ต

สถิติเว็บไซต์ www.pathumpit.ac.th