:: อัตลักษณ์โรงเรียน ::      ยิ้ม ไหว้ มีน้ำใจ ใฝ่เรียนรู้          ยิ้ม ไหว้ มีน้ำใจ ใฝ่เรียนรู้           ยิ้มไหว้ มีน้ำใจ ใฝ่เรียนรู้
สวัสดีครับ.....วันนี้เป็นวัน พุธ ที่ 23 เดือน เมษายน ปี พ.ศ. 2557 เวลา 19 นาฬิกา 36 นาที 44 วินาที

:: เข้าสู่ระบบ ::
(ใช้สำหรับผู้ที่ต้องการดูผลการเรียน)

Username : *
Password : *

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

 
:: ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 56 ::
:: ข้อมูลทั่วไป ::
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ ปรัชญา คำขวััญ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์
วิสัยทัศน์ แผนที่ตั้งโรงเรียนปทุมพิทยาคม
ผังบริเวณโรงเรียน  ผังบริเวณโรงเรียน
แผนผังองค์การ ผังแสดงการใช้สอยอาคารต่าง ๆ
วิสัยทัศน์ แผนงาน/โครงการ ปี 2556
บุคลากร บุคลากร      
แผนผังองค์การ ผังองค์กร ปี 2556
แผนผังองค์การ หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ
แผนผังองค์การ หมายเลขโทรศัพท์ครู 2556
จำนวนนักเรียน ข้อมูลโรงเรียนเบื้องต้น
จำนวนนักเรียน เขตพื้นที่บริการ ปี 2556
จำนวนนักเรียน แผนที่เทศบาลนครอุบลราชธานี
จำนวนนักเรียน ผลการทดสอบระดับชาติ
จำนวนนักเรียน จำนวนอาคารเรียน
จำนวนนักเรียน จำนวนห้องปฏิบัติการ
จำนวนนักเรียน จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์
จำนวนนักเรียน นักเรียน ม.6 ศึกษาต่อ 2555
จำนวนนักเรียน ผลงานที่ผ่านมาปีการศึกษา 2555
::ข้อมูล ระยะที่ 1 (10 มิ.ย.56)::
แผนผังองค์การ คาบสอนเฉลี่ยครู 1/2556
แผนผังองค์การ จำนวนนักเรียนย้อนหลัง
วุฒิการศึกษาครู จำนวนครูและบุคลากร 10 มิ.ย. 56
วุฒิการศึกษาครู รายชื่อครูกลุ่มสาระู 10 มิ.ย. 56 (มีรูป)
จำนวนนักเรียน รายชื่อครูที่ปรึกษา 1/2556
จำนวนครู ครูเกษียณอายุ ปี 2556-2577
วุฒิการศึกษาครู รายชื่อครู วันที่ี 10 มิ.ย. 56
จำนวนครู ครู ใหม่ ปีการศึกษาี 2556
จำนวนนักเรียน รายชื่อนักการภารโรง ปี 2556 (มีรูป)
จำนวนนักเรียน รายชื่อบุคลากรทางการศึกษา 1/2556
ชั่วโมงสอนครู อายุครูและอายุราชการเฉลี่ย 1/2556
วุฒิการศึกษาครู ข้อมูลการศึกษาครู 1/2556
วุฒิการศึกษาครู วุฒิทางลูกเสือครู 1/2556
วุฒิการศึกษาครู รายชื่อผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนาร 1/2556ี
วุฒิการศึกษาครู รายชื่อกิจกรรมชุมนุมวิชาการ 1/2556
วุฒิการศึกษาครู คณะสี ปีการศึกษา 1/2556
วุฒิการศึกษาครู สรุปผลการตรวจตานักเรียน 1/2556
วุฒิการศึกษาครู สรุปผลการตรวจหูนักเรียน 1/2556
วุฒิการศึกษาครู สรุปการเจริญเติบโตนักเรียน ม.1-3
วุฒิการศึกษาครู สรุปการเจริญเติบโตนักเรียน ม.4-6
:: ข้อมูล ระยะที่ 2 (10 พ.ย. 56)::
จำนวนครู อัตรากำลัง 2/2556
จำนวนครู ครู ใหม่ ปีการศึกษาี 2556
แผนผังองค์การ จำนวนนักเรียนรายห้อง 10 พ.ย. 56
วุฒิการศึกษาครู จำนวนครูและบุคลากร 10 พ.ย. 56
วุฒิการศึกษาครู รายชื่อครูกลุ่มสาระู 10ิ พ.ย. 56 (มีรูป)
จำนวนนักเรียน รายชื่อบุคลากรทางการศึกษา ปี 2/2556
จำนวนนักเรียน รายชื่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 2/2556
จำนวนนักเรียน รายชื่อนักการภารโรง ปี 2/25565 (มีรูป)
จำนวนนักเรียน จำนวนนักเรียนออกกลางคัน 2/2556
จำนวนนักเรียน จำนวนนักเรียนย้ายเ้ข้า 2/2556
จำนวนนักเรียน จำนวนนักเรียนย้ายออก 2/2556
จำนวนนักเรียน รายชื่อครูที่ปรึกษา 2/2556
วุฒิการศึกษาครู คณะสี ปีการศึกษา 2/2556
:: ข้อมูล ระยะที่ 3 (31 มี.ค. 57)::
จำนวนนักเรียน จำนวนนักเรียนวันสิ้นปีการศึกษา 2556
จำนวนนักเรียน จำนวนนักเรียนออกกลางคัน
จำนวนนักเรียน จำนวนนักเรียนย้ายเ้ข้า
จำนวนนักเรียน จำนวนนักเรียนย้ายออก
จำนวนนักเรียน จำนวนนักเรียน ชั้น ม.3 ศึกษาต่อ
จำนวนนักเรียน จำนวนนักเรียน ชั้น ม.6 ศึกษาต่อ
จำนวนนักเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเีรียนปีการศึกษา 2556
จำนวนนักเรียน ผลสอบ o-net ม.3 ปี 2556
สำหรับเจ้าหน้าที่
รหัสโรงเรียน
e-MES
FEA
DATA CENTER -2/2554
DATA CENTER -1/2555
DATA CENTER -2/2555
DATA CENTER -1/2556
รายการหนังสือเรียนปี 2555
การรับนักเรียน 2556
สทศ.
ติดตามผลมัธยมปลาย

ระหว่างวันที่ 21 เมษายน 2557 ถึง 2 พฤษภาคม 2557
โรงเรียนจัดการสอนปรับพื้นฐานให้กับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาีปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557
ติดต่อสอบถาม ได้ที่ รองวิเชียร พลพวก โทร 081-8797183

รายงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนปทุมพิทยาคม สพม.29
รายงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557 เว็บ สพฐ. คลิกที่นี่
 
ม.1
ม.4
รอบ 1
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
20 มี.ค. 57
31
36
67
29
42
71
21 มี.ค. 57
21
21
42
7
12
19
22 มี.ค. 57
3
7
10
4
10
14
23 มี.ค. 57
2
6
8
3
4
7
24 มี.ค. 57
10
7
17
5
6
11
รวม รอบ 1
67
77
144
48
74
122
รอบ 2
ม.1
ม.4
7 เม.ย. 57
24
18
42
7
13
20
8 เม.ย. 57
3
5
8
7
8
15
9 เม.ย. 57
2
3
5
6
6
12
10 เม.ย. 57
3
6
9
4
4
8
11 เม.ย. 57
3
0
3
8
1
9
รวม รอบ 2
35
32
67
32
32
64
รวม 2 รอบ
102
109
211
80
106
186
แผน
240
 
240
ต่ำกว่าแผน
29
 
54
 
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ที่นี่
ปฏิทินปฎิิบัติงานวิชาการเดือน ก.พ.-มี.ค. 2557 คลิกที่นี่
คลิ๊กดูภาพกิจกรรม
:: หนังสือราชการจาก สพฐ.::
 
คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ คลิกทีนี่
กีฬารักบี้ฟุตบอล
กล้าแผ่นดิน งานแนะแนว
งานประกันคุณภาพภายใน ชมรมคอมพิวเตอร์
::งานประกันคุณภาพ::
::องค์กรภายในโรงเรียน::
ผลการประเมินภายนอก ผลการประเมินภายนอก รอบที่ 1-2(2546,2550) แผนผังองค์การ คณะกรรมการสถานศึกษา
ผลการประเมินภายนอก รายงานประกันคุณภาพภายใน (SAR) ปี 2554 แผนผังองค์การ คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
แผนผังองค์การ ชมรมครูและผู้ปกครอง
แผนผังองค์การ สมาคมศิษย์เก่า
แผนผังองค์การ คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2553
แผนผังองค์การ คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2555
 
 -บทที่ 3 ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ต่อ)  
 
ผลการประเมินภายนอก ผลการประเมินคุณภาพ รอบ 3 จาก สมศ.  
:: ผลสัมฤทธิ์ และ o-net::
:: อื่น ๆ ::
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลสอบ o-net ม.3 และ ม.6 ปี 51-55 แผนผังองค์การ ภาระงานสอนข้าราชการครู
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปี 2554 แผนผังองค์การ การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
  แผนผังองค์การ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  แผนผังองค์การ จรรยาบรรณวิชาชีพครู
  แผนผังองค์การ  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 6 เดือน 6 คุณภาพ
  แผนผังองค์การ วิสัยทัศน์ สพม.29
  แผนผังองค์การ กลยุทธ์ สมพ.29
  จำนวนครู ครู Master Teacher ปี 2553
   จำนวนครู ประกาศกระทรวงเรื่อง การใช้ผลทดสอบ o-net
   จำนวนครู ข้อตกลงเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (MOU)
   จำนวนครู พรบ.การศึกษาภาคบังคับพ.ศ. 2545
:: คำสั่ง-ประกาศ โรงเรียนปทุมพิทยาคม ปีการศึกษา 2555::
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คำสั่ง ที่ 82/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คำัสั่ง ที่ 122/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการครูรับผิดชอบการปฏิบัติงาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คำสั่ง ที่ 123/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ปีการศึกษา 2555
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คำสั่ง ที่ 142/2555 เรื่อง แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ปีการศึกษา 2555
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คำสั่ง ที่ 104/2556 เรื่อง แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2556
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คำสั่ง ที่ 108/2556 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการครูรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2556
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คำสั่ง ที่ 107/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ปีการศึกษา 2556
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556
 
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2556
ม.1   ม.2   ม.3   ม.4   ม.5   ม.6   
ผู้บริหารโรงเรียน
นายสำเร็จ ธงศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมพิทยาคม
ทำเนียบผู้บริหาร
รองผู้อำนวยการ
ติดต่อเรา์
ผอ.สำเร็จ ธงศรี
087-4515803
รองประสิทธิ์ฺ์ กาญจนสุนทร
081-3605634
รองวิเชียร พลพวก
081-8797183
::Link หน่วยงาน ::
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
::Social Network::
::Link สถานศึกษา::
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
:: มุมบันเทิง ::
สถานีโทรทัศน์
:: Link บริการ ::
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์มติชน
รายงานสดผลฟุตบอล
:: Link การศึกษา ::
หอมรดกไทย
แนะแนวการศึกษา
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
สกูลไทยแลนด์
สคูลเน็ต

 
สถิติเว็บไซต์ www.pathumpit.ac.th